Stavba online 19.díl – Kolaudace

Když jsem v minulém díle představovala naše hotové domy připravené pro kolaudační řízení a prodej, myslela jsem si, že poslední článek o kolaudaci se tu objeví během pouhých pár dní. Ale všechno se seběhlo tak rychle, že prostě nebyl čas. A co se seběhlo? Tak o tom bude neplánovaně 20. a definitivně poslední díl Stavby online. Teď ale pojďme na tu kolaudaci.

To, jakou máte předložit dokumentaci, budete informováni v obecné rovině již při podání žádosti o kolaudaci na příslušném stavebním úřadě. Podrobný soupis poté obdržíte ve „Výzvě k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce“, jejíž součástí je. Zpravidla pak budete mít čas 14 – 30 dní na to, veškerou dokumentaci zajistit a připravit. Je ale dobré být připravený s předstihem, protože na pořízení některých dokumentů potřebujete více času.

Každopádně požadavky na předloženou dokumentaci se liší stavbu od stavby a tak je možné, že u té vaší budete potřebovat ještě něco navíc, záleží na rozsahu stavebního povolení. My jsme o stavební povolení žádali v situaci, kdy byl pozemek zasíťovaný a kompletně připojený na inženýrské sítě.  Jaké dokumenty jsme tedy potřebovali k předložení při závěrečné kontrolní prohlídce? Vezmeme to pěkně popořadě.

Doklad o vytyčení stavby potvrzený oprávněných zeměměřičem – doklad, který ad post prostě už neopatříte. Jedná se o vytyčení stavby ještě před započetím jakýchkoliv prací – zmiňovala jsem se o něm ve druhém článku Stavby online.  Vytyčení má stavebníkovi zaručit správné umístění stavby dle projektové dokumentace a následně je důkazem, že si stavebník nevyměřoval umístění sám.  Dokument dle mého v naprosté většině případů zbytečný leč povinný ( takový, který musíte zaplatit, ale vlastně k ničemu neslouží).

Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem – tady je to jiná. Geometrický plán zaměřuje již skutečné provedení stavby, tak jak bude zanesena do katastru nemovitostí. Pozor! V okamžiku kontrolní prohlídky musí být tento geometrický plán potvrzený katastrem nemovitostí  ( zajišťuje geodet) a proto je nutné ho zadávat s dostatečným předstihem – počítejte i více než 30 dní.

Protokol o hlášení a doložení změn obsahu technické mapy – jedná se o protokol, který geodet vypracuje zároveň s geometrickým plánem a nechá zaměřené údaje zapsat u správce digitální mapy. Tento proces také nějakou dobu trvá, zpravidla opět 30 dní.

Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu – za touto formulací se skrývají veškeré revize a tlakové zkoušky, které obdržíte od firem, které vám zajišťovaly montáž elektrického zařízení, hromosvodu včetně uzemnění, vody, kanalizace, plynového topení.

Doklad o likvidaci odpadu dle zvl. předpisů –  jedná se o doložení nakládání se stavebním odpadem. V případě, že stavíte svépomocí je jím pak vážní lístek ze sběrného dvora, pokud vám dům staví firma, pak by tyto lístky měly být součástí dokumentace ke stavbě – stavebního deníku.

Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků majících rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby – především se jedná o certifikace sádrokartonářských firem i použitého materiálu, požárních uzávěr a požárních hlásičů.

Protokol ke shodě a doklad o kontrole na přenosné hasicí přístroje – ještě před pár lety stavební zákon nenařizoval coby povinnou výbavu rodinného domu hasicí přístroj. Dnes je tomu jinak – každý rodinný dům musí mít alespoň jeden práškový hasicí přístroj ( v požární zprávě, která je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení je uveden přesný počet i umístění) a také požární hlásič. Zda je vše v pořádku, přijede dokonce na kontrolní prohlídku zkontrolovat zástupce místního Hasičského záchranného sboru.

Výkresy s vyznačením případných změn, ke kterým došlo během provádění stavby – pokud zjistíte v průběhu stavby, že byste potřebovali posunout vnitřní příčku nebo změnit umístění okna apod. – pokud se jedná o takové změny, jejichž rozsah nemění prvotní záměr, pouze se v jeho rámci dějí drobné změny, pak stačí jednoduchý výkres s naznačením změn.

Zápis o předání a převzetí stavby – v případě, že si necháváte stavět dům firmou, bude tento zápis součástí stavebního deníku. Pokud si najímáte jednotlivé řemeslníky, pravděpodobně ho mít vůbec nebudete.

Doklad o přidělení čísla popisného – na základě vašeho podání na stavebním úřadě je vyzván místně příslušný obecní či městský úřad k vydání dokladu čísla popisného. Tento doklad bude doručen přímo vám – stavebníkovi. Nezapomeňte ho vzít s sebou ke kontrolní prohlídce.

Kontrolní prohlídky máte ze zákona povinnost se zúčastnit. Zpravidla se na jejím datu i čase dohodnete přímo na stavebním úřadě, pokud by se přihodilo něco, co vám znemožní účast, je nutné se předem omluvit a dohodnout jiný termín. V opačném případě vám hrozí pokuta až 50.000,- Kč.

Pamatuji se na historky mých rodičů, jak se na kolaudaci napeklo a ještě se úředníkovi připravila výslužka – i na tom v době ušatých čepic závisela její úspěšnost a zdárné zkolaudování domu. Dnes bych to raději nedělala, navíc to již nikdo neočekává a tato snaha by mohla být vnímána jako úplatek a spíše by vám uškodila. Tedy  – nepečte, nevařte, jen připravte přehledně veškerou dokumentaci, nemovitost ukliďte a buďte v klidu. Úředník je taky jenom člověk, který dělá pouze svou práci. A pokud máte všechno v pořádku, pak se není čeho obávat.

Jen jedna drobnost mě ještě napadá – podle stavebního zákona nesmí být nemovitost do jejího zkolaudování užívána. Proto jestli kolaudujete a v domě už bydlíte, můžete se setkat s určitým nesouhlasem ze strany úředníka – na druhou stranu, za takového stavu se kolauduje více jak polovina nemovitostí. Nejste v tom sami.

A co následuje dál?

Za pár dní obdržíte kolaudační souhlas s užíváním stavby. Můžete tedy přistoupit k zápisu do katastru nemovitostí. K němu budete kromě souhlasu potřebovat i geometrický plán. Tímto zápisem ukončíte úřednickou anabázi okolo stavby domu.

Vím, toho papírování je opravdu hodně a proces zdlouhavý. Chápu, že pro toho, kdo se s ním setkává poprvé, je to cesta trnitá a úmorná. Ale i ta jednoho dne skončí. Já vám přeji, ať jste na konci té cesty spokojení s jejím výsledkem a dopřejete si klidu, stejně tak jako si po každé stavbě oddychneme my a bohatší o nové zkušenosti začínáme přemýšlet o té další. Třeba se už brzy potkáme u další série Stavby online.

P.S.: A o čem tedy bude poslední článek Stavby online? Bude o prodeji domu. Bude o tom, co ovlivňuje prodej a jakým způsobem si zajistit, abyste prodali rychle a za hezkou cenu. Nám se to povedlo za 14 dní a věřím, že s použitím principů, které jsou důležité, se to může povést i vám. Rozloučíme se proto až příště.

autor článku: Monika Kořínková

2 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje